Aanvraagprocedure

Informatie over subsidiemogelijkheden voor bewoners van Het Dorp

In haar subsidiebeleid heeft de Stichting rondom een aantal veel voorkomende aanvragen regels vastgesteld. Hieronder een overzicht:

Soort voorziening / activiteit Bedrag
Kosten wonen in Het Dorp (o.m. vervanging meubilair)
Vergoeding wordt een keer per 3 jaar verstrekt
€375,-
Recreatieve activiteiten (o.a. vakantie)
Per jaar
Voor 2 jaar
Bijdrage kosten cultuur en ontspanning per jaar
€400,-
€800,-
€  75,-
Bijdrage kabelabonnement per bewoner per maand
Bijdrage kosten internet/telefonie per bewoner per maand
 €  10,-
€  20,-

Voor het aanvragen van subsidie kent Stichting Vrienden van Het Dorp drie verschillende formulieren:

  • Aanvraagformulier individuele subsidie: dit formulier moet gebruikt worden door of voor een verzoek van een bewoner om een bijdrage aan te vragen
  • Aanvraagformulier t.b.v. maandelijkse bijdrage voor internet/telefoon en kabel
  •  Aanvraagformulier voor een bijdrage aan een gezamenlijke activiteit voor meerdere bewoners (bv van een straat of een acibiteitencentrum)

De genoemde formulieren kunnen via deze website online ingevuld en verzonden worden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een formulier down te loaden en uit te printen. Vervolgens kan deze ingevuld worden en via de (interne) post verzonden worden naar Stichting Vrienden van Het Dorp, p/a Centraal Bureau Siza, Postbus 532, 6800 AM  Arnhem.

Let op: aanvragen ten behoeve van een groep of een locatie dienen altijd voor akkoord te zijn gezien door de leidinggevende. Dat blijkt ofwel uit een geprinte aanvraag die is getekend door de leidinggevende, of het online verzonden formulier is afkomstig van de account van de leidinggevende.

De werkcommissie van Stichting Vrienden van Het Dorp is namens het bestuur belast met de beoordeling van de aanvragen. Deze commissie vergadert gemiddeld eens in de zes weken. De aanvrager wordt altijd schriftelijk geïnformeerd over toekenning of afwijzing van de aanvraag. Toegekende subsidies blijven maximaal één jaar gereserveerd, gerekend vanaf de datum van de toekenningsbrief.

Toegekende bijdragen worden pas uitbetaald na ontvangst van daartoe strekkende betalingsbewijzen; deze staan vermeld in de toekenningsbrief. Deze bewijsstukken moeten worden gestuurd naar het secretariaat van de werkcommissie van Stichting Vrienden van Het Dorp. Het scannen en mailen van deze stukken is ook toegestaan.

Criteria voor toekenning

Stichting Vrienden hanteert bij de toekenning van subsidie een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  • De bewoner heeft zelf geen of onvoldoende financiële middelen om de gevraagde voorziening te betalen. Een eventuele subsidie is altijd een aanvulling op de eigen bijdrage van de aanvrager.
  • Aanvragen voor reeds aangeschafte goederen of voor reeds aangegane verplichtingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
  • Bij aanvragen voor grotere bedragen behoudt Stichting Vrienden zich het recht voor om een inkomensonderzoek te laten in stellen.
  • Stichting Vrienden behoudt zich het recht voor om – indien nodig –  afstemming plaats te laten vinden met andere fondsen.
  • Stichting Vrienden behoudt zich het recht voor om bij de beoordeling van subsidie-aanvragen advies in te winnen bij c.q. te overleggen met de afdeling maatschappelijk werk en/of de afd. fondsenwerving van Siza.
  • Stichting Vrienden behoudt zich het recht voor om af te wijken van genoemde criteria en bedragen.