Stichting Vrienden van Het Dorp gevestigd aan de Kemperbergerweg 139e, 6816 RP, ARNHEM, hierna te noemen “de Stichting”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

vriendenvanhetdorp@siza.nl, Kemperbergerweg 139e, 6816 RP, Arnhem

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • IBAN/rekeningnummer
  • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, die u zelf aan ons verstrekt:

  • Waarvoor u een beroep doet op de Stichting;
  • Hoe hoog het bedrag is dat u zelf kunt bijdragen;
  • Of u bij andere fondsen/instanties een aanvraag ingediend heeft;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om uw subsidie te kunnen beoordelen en af te handelen en – bij honorering van de subsidie– te kunnen uitbetalen.

De Stichting verwerkt de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt bij de aanvraag. Daarmee worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens 3 jaar om zo uw aanvraag aan de hand van eventuele eerdere aanvragen te kunnen beoordelen. Om wettelijke redenen worden de financiële gegevens 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

De Stichting gebruikt op zijn website alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (verwijdering alleen wanneer u uw aanvraag intrekt, voordat een besluit over uw aanvraag is genomen of, nadat eenmaal besluit over uw aanvraag is genomen: na verloop van de wettelijke bewaartermijn). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@siza.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@siza.nl

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting is te bereiken via privacy@siza.nl

 

Versie: oktober 2020.

Ga naar de inhoud