Doelstelling

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het ondersteunen van bewoners en reguliere gebruikers, die in hun dagelijkse dagritme gebruik maken van (een van) de locaties van stichting Siza te Arnhem (hierna te noemen: stichting Siza) door individuele of collectieve financiële en materiele bijdragen die niet uit de reguliere bekostiging van de exploitatie van de zorg- en dienstverlening (kunnen) worden gefinancierd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Status

De Stichting heeft de fiscale status van Algemene Nuts Beogende Instelling (ANBI) en is derhalve, zolang aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Het bestuur van de Stichting heeft de intentie dat bij voortduring aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 personen. Twee bestuursleden worden benoemd op niet-bindende voordracht van de Raad van Toezicht Stichting Siza. Eén bestuurslid wordt benoemd op voordracht van Stichting het Dorp. Dit bestuurslid is tevens de voorzitter van het bestuur. Daarnaast kiest het bestuur uit zijn midden een penningmeester.

 

Werkzaamheden

De Stichting kent geen werknemers. Voorkomende werkzaamheden van financieel-ondersteunende en secretariële aard worden uitbesteed aan (werknemers van) Stichting Siza.

 

Vermogen

De Stichting heeft een vermogen, waaraan subsidies, donaties, schenkingen, erfenissen en legaten kunnen worden toegevoegd. Het beheer van het ter beschikking staande vermogen wordt uitbesteed aan een onafhankelijke vermogensbeheerder die door het bestuur van de Stichting daartoe wordt aangewezen. Beslissingscriteria voor het aanwijzen van deze vermogensbeheerder zijn: algehele goede reputatie, financiële soliditeit, bewezen “track record” wat betreft beleggingsresultaten en concurrerende aanbiedingen onder meer op het punt van kosten. Het bestuur stelt een Vermogensstatuut vast, waaraan de vermogensbeheerder zich moet houden. Er is sprake van een neutraal profiel d.w.z. ongeveer 50% vastrentende waarden en 50% zakelijke waarden ( met name beursgenoteerde aandelen).

 

De Werkcommissie

Een statutair orgaan van de Stichting is de Werkcommissie. Deze Werkcommissie (de Commissie) bestaat uit betrokkenen van stichting Siza, bewoners en/of verwanten. De voorzitter van de Commissie is zelf geen bewoner of verwant van Siza maar heeft wel grote affiniteit met het welzijn (in de meest brede betekenis van het woord) van de bewoners van Siza De Commissie stimuleert activiteiten ten behoeve van de bewoners van Siza. Zij beoordeelt en beslist over project financiering aanvragen die door groepen van, dan wel individuen bewoners van Siza bij de Commissie worden ingediend. Dit binnen door het bestuur van Stichting Vrienden van Het Dorp vastgestelde criteria en budgetten. Onderzocht wordt hoe aanvragen breder behandelt kunnen worden, daar waar de focus nu vooral ligt op aanvragen binnen het Dorp. De Werkcommissie rapporteert aan het bestuur van de Stichting.

 

Financieringsbudget

Het totale budget voor de financiering van door de Stichting te financieren projecten ten behoeve van de bewoners van Siza wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting vastgesteld. Daarbij geldt als leidraad dat gemiddeld over meerdere jaren tenminste de opbrengsten uit de beleggingen van het vermogen van de Stichting beschikbaar is voor deze financiering. Vermogensinstandhouding op de lange termijn is wel een wens van het bestuur, maar geen eis.

 

Vastgesteld maart 2024

 

Ga naar de inhoud